กิจกรรมติวเด็กตอนเช้า

กิจกรรมติวเด็กตอนเช้า จัดขึ้นในปี 2562

วัตถุประสงค์

1.เพื่อมุ่งเน้นการปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ การตีความจากโจทย์และกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปปรับใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตในประจำวันได้
3.เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์เข้าร่วมติวโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น