กิจกรรมวันวิชาการ ปี 2561

กิจกรรมวันวิชาการ จัดขึ้นในปี 2561

        

       วัตถุประสงค์

   1.เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
   2.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน
   3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน

        กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น