กิจกรรมความรู้คณิตศาสตร์

       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้กิจกรรมแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแข่งขันความรู้เรื่องเลขโรมัน การเปลี่ยนเลขโรมันเป็นเลขอารบิกหรือเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขโรมัน