บทนิยามของสมการกำลังสอง

ทนิยามของสมการกำลังสอง   

                  สมการกำลังสองที่มีรูปทั่วไปเป็น ax2 + bx + c = 0 เมื่อ a , b , c เป็นค่าคงตัว และ a ไม่เท่ากับ 0 ทำได้โดยอาศัยการแยกตัวประกอบ หาจำนวนเต็มสองจำนวนที่คูณกันได้ c และบวกกันได้ b ตัวอย่าง         จงหาคำตอบของสมการ   x2 – 32x + 31              =          0
                                                   x2 – 32x + 31              =          0
                                                   ( x2– 31 ) ( x – 1 )       =          0
        ดังนั้น      x – 31       =    0             หรือ         x – 1     =    0
                                 x       =    31            หรือ               x    =    1