กิจกรรมวันวิชาการ ปี 2562 Stem Style By Daruna ครั้งที่ 1

กิจกรรมวันวิชาการ Stem Style By Daruna 

ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี 2562

          วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ (หยิบไม้ไอติม)


กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ (หยิบไม้ไอติม) 

จัดขึ้นในปี 2562

         วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในลักษณะของการคิดละเอียดลออ คิดด้วยความรอบคอบ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิดในลักษณะการปรับเปลี่ยนมิติในการมอง และการสร้างจินตนาการด้านความคิดเพื่อพิชิตปัญหา

       ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  ปีการศึกษา 2562

       กิจกรรมตัวประกอบของปลาน้อย มีกติกาการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. วิทยากรกล่าวทักทาย  บรรยายสรุปความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
2. วิทยากรแจกกระดาษเกมความคิดสร้างสรรค์ และอุปกรณ์ก้านไม้ขีด
3. วิทยาการชี้แจงกติกา
    ให้นำก้านไม้ขีดออก 4 ก้าน เพื่อทำให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  2  3  4  5  6  7  8  9  และ 10 รูป ตามเงื่อนไขของเกม
4. ในกรณีที่มีผู้เรียนบางคนสามารถแก้ปัญหาได้ ให้แสดงผลงาน และเสริมแรงจูงใจ
    เช่น ให้ที่ประชุมปรบมือให้  หรือแจกรางวัลของที่ระลึก
5. วิทยากรให้คำแนะนำ วิธีการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ โดยต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง
    ในการแก้ปัญหา ต้องเชื่อว่าเป็นไปได้ และทดสอบความคิดทีละขั้นทีละตอน เริ่มจาก
    ง่ายไปหายาก
6. วิทยากรแสดงภาพขั้นตอนการแก้ปัญหา ด้วย Computer & LCD.  ในกระดาษ Flip Chart
    Overhead Projector  Visualizer  หรือจากอุปกรณ์ของจริง เฉลยให้ดูทีละภาพ
7. วิทยากรสรุปสาระสำคัญรวบยอด เชื่อมโยงประสบการณ์เรียนรู้กับหัวข้อวิชา
    หรือเนื้อหาสาระที่จะมีการฝึกอบรมต่อไปกิจกรรมตัวประกอบของปลาน้อย


กิจกรรมตัวประกอบของปลาน้อย 

จัดขึ้นในปี 2562

       วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกการหารลงตัวของจำนวนนับ
2. เพื่อฝึกการหาตัวประกอบของจำนวนนับ
3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

       ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ปีการศึกษา 2562

  กิจกรรมตัวประกอบของปลาน้อย มีกติกาการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. เมื่อคนก่อนหน้าวิ่งกลับมาต้องแตะมือคนถัดไปทุกครั้ง คนถัดไปถึงจะถึงสามารถไปตกปลาได้ 

2. ใน 1 ครั้ง สามารถตกปลาได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น

3. ในกรณีที่คิดว่าคนก่อนหน้าไปติดตัวปลาผิดที่ สามารถแก้ไขให้ได้ แต่ในรอบนั้นผู้เล่นห้ามตกปลา

4. หากผู้เล่นแยกตัวปลาได้ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน /ปลา 1 ตัว

5. หากผู้เล่นแยกตัวปลาผิดจะลบ 1 คะแนน /ปลา 1 ตัว

6. การแพ้ชนะคือ ผู้เล่นฝ่ายใดติดตัวปลาได้ครบก่อนและถูกทุกตัวจะเป็นฝ่ายชนะในกรณีที่ ฝ่ายที่ติดได้ครบก่อนแต่คะแนนรวมน้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่ติดได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ในกรณีที่ หมดเวลาก่อนที่ทุกฝ่ายติดตัวปลาครบ (ให้เวลาในการเล่นเกม 20 นาที) จะนับคะแนนรวม ฝ่ายใดได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะในกรณีที่แข่งเสร็จแล้วได้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ทำการแข่งขันกันอีกรอบ โดยให้แต่ละทีมติดตัวปลาที่เหลือให้เสร็จแล้วใช้การตัดสินแพ้ชนะเหมือนเดิมกิจกรรมติวเด็กตอนเช้า

กิจกรรมติวเด็กตอนเช้า จัดขึ้นในปี 2562

วัตถุประสงค์

1.เพื่อมุ่งเน้นการปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ การตีความจากโจทย์และกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปปรับใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตในประจำวันได้
3.เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์เข้าร่วมติวโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมวันวิชาการ ปี 2561

กิจกรรมวันวิชาการ จัดขึ้นในปี 2561

        

       วัตถุประสงค์

   1.เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
   2.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน
   3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน

        กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้

กิจกรรมสูตรคูณหรรษา


    กิจกรรมสูตรคูณหรรษา จัดขึ้นในปี 2561

       วัตถุประสงค์

   1.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการท่องสูตรคูณ
   2.เพื่อให้นักเรียนสามารถท่องสูตรคูณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
   3.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

          

      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ปีการศึกษา 2561

      

      กิจกรรมสูตรคูณหรรษา มีกติกาการจัดกิจกรรม ดังนี้

   1.ผู้เล่นคนแรกจะเริ่ม เลือกเดินในช่องใดก่อนก็ได้ แต่ผู้เล่นคนถัดไปต้องเลือกเดินช่องแรก ที่อยู่  
      ห่างจากผู้เล่นคนอื่นๆ 5 ถึง 6 ช่อง
   2.ในการเดินแต่ละครั้งจะเดินได้เพียงช่องเดียวเท่านั้น  โดยจะเลือเดินไปทางไหนก็ได้แต่ห้ามเดิม
       กลับไปที่เดิม
   3.ในการเดินแต่ละครั้งนั้นจะต้องตอบคำถามในช่องที่เดินไปให้ถูกต้องและเก็บคำถามนั้นไว้ที่
       ตัวเอง
   4. หากผู้เล่นเลือกเดินแล้วตอบคำถามในช่องนั้นผิด ให้วางคำถามนั้นไว้ที่เดิม แล้วให้ผู้เล่นกับไป
       ยืนยังจุดที่มาเพื่อรอเล่นรอบต่อไป
   5. หากผู้เล่นตอบคำถามผิดถึงสองครั้ง ผู้เล่นคนนั้นต้องออกจากเกมเพราะถือว่าแพ้ฟาล์ว
   6. หากผู้เล่นคนไหนไม่สามารถเดินต่อไปได้หรือไม่มีช่องที่จะเดินไปต่อผู้เล่นคนนั้นก็ต้องออกจาก
       เกมเช่นกัน
   7. ผู้เล่นที่ยังมีที่เดินและเหลืออยู่บนตารางเป็นคนสุดท้ายถือเป็นผู้ชนะ


กิจกรรมปั่นให้แข็งแทงเสียดฟ้า

กิจกรรมปั่นให้แข็งแทงเสียดฟ้า  

จัดขึ้นในปีการศึกษา 2560  


          วัตถุประสงค์          

            1. เพื่อให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดรู้จักวางแผนในการแก้ปัญหา
            2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
            3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
            4. เพื่อให้เกิดความสามัคคี