กิจกรรมวันวิชาการ ปี 2562 Stem Style By Daruna ครั้งที่ 1

กิจกรรมวันวิชาการ Stem Style By Daruna 

ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี 2562

          วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น