กิจกรรมปั่นให้แข็งแทงเสียดฟ้า

กิจกรรมปั่นให้แข็งแทงเสียดฟ้า  

จัดขึ้นในปีการศึกษา 2560  


          วัตถุประสงค์          

            1. เพื่อให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดรู้จักวางแผนในการแก้ปัญหา
            2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
            3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
            4. เพื่อให้เกิดความสามัคคี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น