กิจกรรมบิงโก 24

กิจกรรมบิงโก 24 จัดขึ้นในปีการศึกษา 2560  

          วัตถุประสงค์

                     กิจกรรมเกมบิงโก 24  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นให้   
            นักเรียนใช้ทักษะการคิดคำนวณหาผลลัพธ์อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ แม่นยำ  รวมถึงการใช้ความรอบคอบ
            ในการคิดคำนวณ  และ ยังมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

          ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ปีการศึกษา 2560

          การจัดกิจกรรมเกมบิงโก 24  มีกติกาการจัดกิจกรรม ดังนี้

1)    แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามห้องเรียน 
2)    แต่ละกลุ่มจะมีกระดานบิงโกเหมือนกัน ดังนี้3)    ครูจะเป็นผู้สุ่มจับหมายเลขจากลูกปิงปองที่มีหมายเลขตั้งแต่ 1 – 9  ขึ้นมา 4 จำนวน และนำ
       หมายเลขนั้นแขวนไว้เพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจน
4)    จากหมายเลขที่ได้ในข้อ 3) ให้นักเรียนคำนวณหาผลลัพธ์ให้ได้ตามตัวเลขบนกระดานบิงโกซึ่ง 
        จะเป็น จำนวนใดก็ได้ (ผลลัพธ์จะเป็น 6 12 24 36 หรือ 48 ก็ได้) เมื่อนักเรียนคำนวณได้แล้วยก
        มือให้ครูเป็นผู้ตรวจสอบผลลัพธ์ ถ้าถูกต้องนักเรียนก็จะออกมาอธิบายวิธีการหาผลลัพธ์นั้นให้
        เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ฟัง  และนักเรียนกลุ่มนั้นก็จะได้เลขจำนวนนั้นที่เป็นผลลัพธ์บนกระดานบิง
        โก 1 จำนวน ( ในการหาคำตอบหมายเลขบนกระดานบิงโก  จากจำนวนที่สุ่มขึ้นมาในแต่ละ  
        ชุด   ถ้าหมายเลขใดออกไปแล้วกลุ่มอื่น ๆ ไม่สามารถหาผลลัพธ์เป็นหมายเลขนั้นได้อีก)
5)  ครูจะเป็นผู้วงตัวเลขบนกระดานบิงโกเมื่อนักเรียนหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง ซึ่งนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะ
      เลือกตำแหน่งของผลลัพธ์ที่นักเรียนคำนวณได้ทำเช่นข้อ 3) - 5) ไปเรื่อย ๆจนมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบิงโก
      จะถือว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ ซึ่งเงื่อนไขการบิงโกนั้นจะเป็นการบิงโกแนวไหนก็ได้ (แนวตั้ง แนวนอน    
      แนวทแยง )ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น