บทนิยามของสมการกำลังสอง

ทนิยามของสมการกำลังสอง   

                  สมการกำลังสองที่มีรูปทั่วไปเป็น ax2 + bx + c = 0 เมื่อ a , b , c เป็นค่าคงตัว และ a ไม่เท่ากับ 0 ทำได้โดยอาศัยการแยกตัวประกอบ หาจำนวนเต็มสองจำนวนที่คูณกันได้ c และบวกกันได้ b ตัวอย่าง         จงหาคำตอบของสมการ   x2 – 32x + 31              =          0
                                                   x2 – 32x + 31              =          0
                                                   ( x2– 31 ) ( x – 1 )       =          0
        ดังนั้น      x – 31       =    0             หรือ         x – 1     =    0
                                 x       =    31            หรือ               x    =    1

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม“สาลิกาคาบเหยื่อ”

            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการคาดคะเน และ มุม เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยการให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เข้าแถวเรียงต่อกันแล้วให้นักเรียนคนที่ 1 คาบหลอดแล้วใช้หลอดส่งห่วงยางวงเล็กให้กันคนที่ 2 ทำอย่างนี้ไปจนถึงคนที่ 10 กลุ่มไหนรับได้ครบ 10 คนก่อนกลุ่มนั้นชนะ

การเรียนการสอนวิชาคณิตตร์ศาสตร์สายชั้นม.2

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสายชั้นม.2 โดย อ.ธนู ปันธิโก

   วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เราได้ทำการเก็บภาพบรรยากาศ อ.ธนูทำการสอน สายชั้นม.2ห้อง1 เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละและเลขยกกำลัง ซึ่งนักเรียน สายชั้ม.2/1 ก็ได้ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี โดยการตั้งใจฟังและจดตาม ในสิ่งที่ครูสอน รู้จักถาม-ตอบกับครูเมื่อสงสัย และมีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าถามและกล้าตอบ  โดย อ.ธนู ได้กล่าวไว้ว่า "คณิตศาสตร์ จะเก่งได้ต้องคิดด้วยตัวเอง ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด ถ้าเราฝึกทำ ฝึกคิด หมั่นทบทวนบ่อยๆ คณิตศาตร์ก็ง่ายนิดเดียว" 

อาจารย์ธนู ปันธิโก


อ.ธนูกำลังอธิบายเรื่องเลขยกกำลัง


อ.ธนูได้เขียนอธิบายวิธีคิดให้อย่างละเอียด


นักเรียนทุกคนตั้งใจตักตวงความรู้จาก อ.ธนูมาให้มากที่สุด


ตั้งใจ ฝึกคิด ฝึกทำ ก็จะเก่งคณิตศาสตร์ได้


ประชุมครูผู้ดูแลเว็บบล็อกกลุ่มสาระการเรียนรู้

              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดประชุมครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสะระการเรียนรู้ ที่ดูแลเว็บบล็อก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคาเร็ตโต อาคาร 1 นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้พูดถึง    การใช้ไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดให้มีการจัดสร้างเว็บบล็อกแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่กิจกรรม การเรียนการสอนรวมถึงผลงานของนักเรียนและครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 

คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้

       คณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนดรุณาราชบุรี ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้บริหาร จึงได้จัดให้คณะครูทั้งโรงเรียน รวมถึงคุณครูชาวต่างชาติทุกคน ไปศึกษาดูงานและท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อันจะส่งผลโดยตรงต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และลูกศิษย์ โดยในการเดินทางไปในครั้งนี้ รอบแรก มีกำหนดการเดินทางวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2558 ในการเดินทางครั้งนี้ ทุกคนได้รับประสบการณ์ด้านระเบียบปฏิบัติของการเดินทางด้วยเครื่องบิน ตลอดระยะเวลาการเดินทาง นอกจากจะได้รับความรู้ด้านการศึกษาดูงาน เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยม Hwacheon High School ซึ่งเป็น

วันเลิกทาส

เหตุการณ์สำคัญของคนไทย 1 เมษายน "วันประกาศเลิกทาส - วันข้าราชการพลเรือน"
          ทำเนียมฝรั่งวันที่ 1 เม.ย. เป็นวันโกหก แต่สำหรับประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่รัชกาลที่5 ทรงประกาศเลิกทาสเมื่อปีพ.ศ.2448 นอกจากนี้ยังเป็นวันข้าราชการพลเรือนอีกด้วย
         วันนี้ 1 เมษายน นอกจากจะเป็นวันโกหก หรือ เอพริล ฟูลส์ เดย์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมฝรั่ง ที่จะโกหกกันโดยไม่โกรธ แต่สำหรับประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส เมื่อปีพ.ศ. 2448 นอกจากนี้ ยังเป็นวันข้าราชการพลเรือนด้วย สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

April Fools'day วันเมษาหน้าโง่

ประวัติ April Fools' Day

             วันโกหก มีเชื่อเรียกว่า วันเมษาฯ หน้าโง่ หรือ April Fools' Day ประวัติของวันๆนี้ เริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศส ในยุคศตวรรษที่ 16 ตอนนั้นชาวฝรั่งเศสมีวันปีใหม่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน กระทั่งมาถึง ค.ศ.1562 โป๊ป เกรกอรี จึงกำหนดให้ชาวคริสต์ทั่วโลกฉลองวันปีใหม่พร้อมกันวันที่ 1 มกราคม คราวนี้สมัยก่อน ข่าวสารไม่ได้กระจายรวดเร็วเหมือนสมัยนี้ คนบ้านนอกของฝรั่งเศสบางกลุ่มยังไม่รู้ แถมบางคนได้ยินแล้วก็ยังไม่เชื่อ เลยฉลองวันปีใหม่กันวันที่ 1 เมษาฯเหมือนเดิม ทำให้พวกไม่ตกยุคเย้ยหยันพวกตกยุคว่า "หน้าโง่" แถมยังพยายามจะแกล้งหลอกคนกลุ่มนี้เพื่อความสนุกสนานอีกด้วย

กิจกรรมเเละวิธีการสอนของวิชาคณิตศาสตร์

บทสัมภาษณ์ คุณครูสุกัญญา  สิงห์บัวขาวQ: กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
A: การเรียนเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวเเปรเดียว เป็นรื่องที่ค่อนข้างยาก สำหรับนักเรียน ครูต้องคอยอธิบายเพื่อเป็นเเนวทางใ์นการทำโจทย์ เเละพยายามให้คำถามให้นักเรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์
Q: มีเทคนิกการสอนอย่างไร เเละช่วงก่อนสอบปลายภาคมีการติวอย่างไร
A: ในระหว่างการเรียนการสอนก็จะมีบททบทวนความรู้เดิมเพื่อนำมาต่อยอดความรู้ใหม่ เเละจะเน้นให้นักเรียนเขาใจเนื้อหา มากกว่าการจำเพียงอย่างเดียว ช่วงก่อนสอบก็จะนำเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดกลับมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนสามารถทำคะเเนนในการสอบปลายภาคได้Q: ทำอย่างไรให้นักเรียนอยู่ในการควบคุม
A: พยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่นถ้านักเรียนเริ่มคุยกันไม่สนใจฟังขณะที่ครูอธิบาย ครูก็จะพยายามใช้คำถามให้นักเรียนได้อธิบาย นักเรียนก็จะตั้งใจฟังที่ครูสอน เพราะถ้านักเรียนไม่ตั้งใจฟัง ก็จะไม่สามารถตอบคำถามได้


ขอบคุณคุณครูสุกัญญา  สิงห์บัวขาว  ที่เสียสละเวลามาสัมภาษณ์ กับทางเรา

พิธีวันครู

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมงานวันครู ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 16 มกราคม 2558 ในพิธี ตัวแทนคุณครูรับรางวัลครูแสนดี หลังพิธีมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาไทยเชื่อมความสามัคคี รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นที่ประทับใจและสนุกสนานกันถ้วนหน้า
ภาพโดย : คุณครูสุนทร ปานบุตรสะราคัม

วันเด็กแห่งชาติ

   วันเด็กแห่งชาติ

     วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี 
เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 
โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ 
     จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมาการจัดงานวันเด็ก


     Children's Day ปีพุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ตามความเห็นคล้อยตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเรื่องเด็กมาร่างเป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กค. ประเทศไทยได้รับข้อเสนอของวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่า ประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ดังที่นานาประเทศกำลังทำอยู่

     ขณะนั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังมิได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในที่สุดที่ประชุมได้เห็นชอบนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดำเนินการ

     ดังนั้น ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ประเทศไทยจึงมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นเป็นต้นมา ทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และจัดติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ. 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสม ด้วยเหตุผลว่า ในเดือนตุลาคม ประเทศไทยยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กไม่สะดวกในการมาร่วมงาน ประการต่อมาก็คือ วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ติดขัด

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปี พ.ศ. 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว

งานวันเด็กแห่งชาติได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน พ.ศ. 2508 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน


คำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต