กิจกรรมเเละวิธีการสอนของวิชาคณิตศาสตร์

บทสัมภาษณ์ คุณครูสุกัญญา  สิงห์บัวขาวQ: กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
A: การเรียนเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวเเปรเดียว เป็นรื่องที่ค่อนข้างยาก สำหรับนักเรียน ครูต้องคอยอธิบายเพื่อเป็นเเนวทางใ์นการทำโจทย์ เเละพยายามให้คำถามให้นักเรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์
Q: มีเทคนิกการสอนอย่างไร เเละช่วงก่อนสอบปลายภาคมีการติวอย่างไร
A: ในระหว่างการเรียนการสอนก็จะมีบททบทวนความรู้เดิมเพื่อนำมาต่อยอดความรู้ใหม่ เเละจะเน้นให้นักเรียนเขาใจเนื้อหา มากกว่าการจำเพียงอย่างเดียว ช่วงก่อนสอบก็จะนำเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดกลับมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนสามารถทำคะเเนนในการสอบปลายภาคได้Q: ทำอย่างไรให้นักเรียนอยู่ในการควบคุม
A: พยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่นถ้านักเรียนเริ่มคุยกันไม่สนใจฟังขณะที่ครูอธิบาย ครูก็จะพยายามใช้คำถามให้นักเรียนได้อธิบาย นักเรียนก็จะตั้งใจฟังที่ครูสอน เพราะถ้านักเรียนไม่ตั้งใจฟัง ก็จะไม่สามารถตอบคำถามได้


ขอบคุณคุณครูสุกัญญา  สิงห์บัวขาว  ที่เสียสละเวลามาสัมภาษณ์ กับทางเรา