ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม“สาลิกาคาบเหยื่อ”

            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการคาดคะเน และ มุม เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยการให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เข้าแถวเรียงต่อกันแล้วให้นักเรียนคนที่ 1 คาบหลอดแล้วใช้หลอดส่งห่วงยางวงเล็กให้กันคนที่ 2 ทำอย่างนี้ไปจนถึงคนที่ 10 กลุ่มไหนรับได้ครบ 10 คนก่อนกลุ่มนั้นชนะ