กิจกรรมสูตรคูณหรรษา


    กิจกรรมสูตรคูณหรรษา จัดขึ้นในปี 2561

       วัตถุประสงค์

   1.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการท่องสูตรคูณ
   2.เพื่อให้นักเรียนสามารถท่องสูตรคูณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
   3.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

          

      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ปีการศึกษา 2561

      

      กิจกรรมสูตรคูณหรรษา มีกติกาการจัดกิจกรรม ดังนี้

   1.ผู้เล่นคนแรกจะเริ่ม เลือกเดินในช่องใดก่อนก็ได้ แต่ผู้เล่นคนถัดไปต้องเลือกเดินช่องแรก ที่อยู่  
      ห่างจากผู้เล่นคนอื่นๆ 5 ถึง 6 ช่อง
   2.ในการเดินแต่ละครั้งจะเดินได้เพียงช่องเดียวเท่านั้น  โดยจะเลือเดินไปทางไหนก็ได้แต่ห้ามเดิม
       กลับไปที่เดิม
   3.ในการเดินแต่ละครั้งนั้นจะต้องตอบคำถามในช่องที่เดินไปให้ถูกต้องและเก็บคำถามนั้นไว้ที่
       ตัวเอง
   4. หากผู้เล่นเลือกเดินแล้วตอบคำถามในช่องนั้นผิด ให้วางคำถามนั้นไว้ที่เดิม แล้วให้ผู้เล่นกับไป
       ยืนยังจุดที่มาเพื่อรอเล่นรอบต่อไป
   5. หากผู้เล่นตอบคำถามผิดถึงสองครั้ง ผู้เล่นคนนั้นต้องออกจากเกมเพราะถือว่าแพ้ฟาล์ว
   6. หากผู้เล่นคนไหนไม่สามารถเดินต่อไปได้หรือไม่มีช่องที่จะเดินไปต่อผู้เล่นคนนั้นก็ต้องออกจาก
       เกมเช่นกัน
   7. ผู้เล่นที่ยังมีที่เดินและเหลืออยู่บนตารางเป็นคนสุดท้ายถือเป็นผู้ชนะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น