กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ (หยิบไม้ไอติม)


กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ (หยิบไม้ไอติม) 

จัดขึ้นในปี 2562

         วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในลักษณะของการคิดละเอียดลออ คิดด้วยความรอบคอบ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิดในลักษณะการปรับเปลี่ยนมิติในการมอง และการสร้างจินตนาการด้านความคิดเพื่อพิชิตปัญหา

       ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  ปีการศึกษา 2562

       กิจกรรมตัวประกอบของปลาน้อย มีกติกาการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. วิทยากรกล่าวทักทาย  บรรยายสรุปความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
2. วิทยากรแจกกระดาษเกมความคิดสร้างสรรค์ และอุปกรณ์ก้านไม้ขีด
3. วิทยาการชี้แจงกติกา
    ให้นำก้านไม้ขีดออก 4 ก้าน เพื่อทำให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  2  3  4  5  6  7  8  9  และ 10 รูป ตามเงื่อนไขของเกม
4. ในกรณีที่มีผู้เรียนบางคนสามารถแก้ปัญหาได้ ให้แสดงผลงาน และเสริมแรงจูงใจ
    เช่น ให้ที่ประชุมปรบมือให้  หรือแจกรางวัลของที่ระลึก
5. วิทยากรให้คำแนะนำ วิธีการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ โดยต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง
    ในการแก้ปัญหา ต้องเชื่อว่าเป็นไปได้ และทดสอบความคิดทีละขั้นทีละตอน เริ่มจาก
    ง่ายไปหายาก
6. วิทยากรแสดงภาพขั้นตอนการแก้ปัญหา ด้วย Computer & LCD.  ในกระดาษ Flip Chart
    Overhead Projector  Visualizer  หรือจากอุปกรณ์ของจริง เฉลยให้ดูทีละภาพ
7. วิทยากรสรุปสาระสำคัญรวบยอด เชื่อมโยงประสบการณ์เรียนรู้กับหัวข้อวิชา
    หรือเนื้อหาสาระที่จะมีการฝึกอบรมต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น