กิจกรรมพี่สอนน้อง

กิจกรรมพี่สอนน้อง 

จัดขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

          วัตถุประสงค์

   1. เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาตร์ เรื่อง การดำเนินการของจำนวนเต็ม
   2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
   3. เพื่อให้นักเรียนได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้อง
   4. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับรุ่น

         กลุ่มเป้าหมาย

     เป็นการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อน จำนวน 50 คน 

         ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   1. นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการในการคิดคำนวณที่ถูกต้อง และครอบคอบขึ้นตามลำดับ
   2. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   3. ได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
   4. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ ดีขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น