วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บทนิยามของสมการกำลังสอง

ทนิยามของสมการกำลังสอง   

                  สมการกำลังสองที่มีรูปทั่วไปเป็น ax2 + bx + c = 0 เมื่อ a , b , c เป็นค่าคงตัว และ a ไม่เท่ากับ 0 ทำได้โดยอาศัยการแยกตัวประกอบ หาจำนวนเต็มสองจำนวนที่คูณกันได้ c และบวกกันได้ b ตัวอย่าง         จงหาคำตอบของสมการ   x2 – 32x + 31              =          0
                                                   x2 – 32x + 31              =          0
                                                   ( x2– 31 ) ( x – 1 )       =          0
        ดังนั้น      x – 31       =    0             หรือ         x – 1     =    0
                                 x       =    31            หรือ               x    =    1

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม“สาลิกาคาบเหยื่อ”

            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการคาดคะเน และ มุม เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยการให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เข้าแถวเรียงต่อกันแล้วให้นักเรียนคนที่ 1 คาบหลอดแล้วใช้หลอดส่งห่วงยางวงเล็กให้กันคนที่ 2 ทำอย่างนี้ไปจนถึงคนที่ 10 กลุ่มไหนรับได้ครบ 10 คนก่อนกลุ่มนั้นชนะ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การเรียนการสอนวิชาคณิตตร์ศาสตร์สายชั้นม.2

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสายชั้นม.2 โดย อ.ธนู ปันธิโก

   วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เราได้ทำการเก็บภาพบรรยากาศ อ.ธนูทำการสอน สายชั้นม.2ห้อง1 เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละและเลขยกกำลัง ซึ่งนักเรียน สายชั้ม.2/1 ก็ได้ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี โดยการตั้งใจฟังและจดตาม ในสิ่งที่ครูสอน รู้จักถาม-ตอบกับครูเมื่อสงสัย และมีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าถามและกล้าตอบ  โดย อ.ธนู ได้กล่าวไว้ว่า "คณิตศาสตร์ จะเก่งได้ต้องคิดด้วยตัวเอง ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด ถ้าเราฝึกทำ ฝึกคิด หมั่นทบทวนบ่อยๆ คณิตศาตร์ก็ง่ายนิดเดียว" 

อาจารย์ธนู ปันธิโก


อ.ธนูกำลังอธิบายเรื่องเลขยกกำลัง


อ.ธนูได้เขียนอธิบายวิธีคิดให้อย่างละเอียด


นักเรียนทุกคนตั้งใจตักตวงความรู้จาก อ.ธนูมาให้มากที่สุด


ตั้งใจ ฝึกคิด ฝึกทำ ก็จะเก่งคณิตศาสตร์ได้


วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประชุมครูผู้ดูแลเว็บบล็อกกลุ่มสาระการเรียนรู้

              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดประชุมครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสะระการเรียนรู้ ที่ดูแลเว็บบล็อก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคาเร็ตโต อาคาร 1 นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้พูดถึง    การใช้ไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดให้มีการจัดสร้างเว็บบล็อกแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่กิจกรรม การเรียนการสอนรวมถึงผลงานของนักเรียนและครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้

       คณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนดรุณาราชบุรี ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้บริหาร จึงได้จัดให้คณะครูทั้งโรงเรียน รวมถึงคุณครูชาวต่างชาติทุกคน ไปศึกษาดูงานและท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อันจะส่งผลโดยตรงต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และลูกศิษย์ โดยในการเดินทางไปในครั้งนี้ รอบแรก มีกำหนดการเดินทางวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2558 ในการเดินทางครั้งนี้ ทุกคนได้รับประสบการณ์ด้านระเบียบปฏิบัติของการเดินทางด้วยเครื่องบิน ตลอดระยะเวลาการเดินทาง นอกจากจะได้รับความรู้ด้านการศึกษาดูงาน เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยม Hwacheon High School ซึ่งเป็น

วันเลิกทาส

เหตุการณ์สำคัญของคนไทย 1 เมษายน "วันประกาศเลิกทาส - วันข้าราชการพลเรือน"
          ทำเนียมฝรั่งวันที่ 1 เม.ย. เป็นวันโกหก แต่สำหรับประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่รัชกาลที่5 ทรงประกาศเลิกทาสเมื่อปีพ.ศ.2448 นอกจากนี้ยังเป็นวันข้าราชการพลเรือนอีกด้วย
         วันนี้ 1 เมษายน นอกจากจะเป็นวันโกหก หรือ เอพริล ฟูลส์ เดย์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมฝรั่ง ที่จะโกหกกันโดยไม่โกรธ แต่สำหรับประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส เมื่อปีพ.ศ. 2448 นอกจากนี้ ยังเป็นวันข้าราชการพลเรือนด้วย สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

April Fools'day วันเมษาหน้าโง่

ประวัติ April Fools' Day

             วันโกหก มีเชื่อเรียกว่า วันเมษาฯ หน้าโง่ หรือ April Fools' Day ประวัติของวันๆนี้ เริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศส ในยุคศตวรรษที่ 16 ตอนนั้นชาวฝรั่งเศสมีวันปีใหม่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน กระทั่งมาถึง ค.ศ.1562 โป๊ป เกรกอรี จึงกำหนดให้ชาวคริสต์ทั่วโลกฉลองวันปีใหม่พร้อมกันวันที่ 1 มกราคม คราวนี้สมัยก่อน ข่าวสารไม่ได้กระจายรวดเร็วเหมือนสมัยนี้ คนบ้านนอกของฝรั่งเศสบางกลุ่มยังไม่รู้ แถมบางคนได้ยินแล้วก็ยังไม่เชื่อ เลยฉลองวันปีใหม่กันวันที่ 1 เมษาฯเหมือนเดิม ทำให้พวกไม่ตกยุคเย้ยหยันพวกตกยุคว่า "หน้าโง่" แถมยังพยายามจะแกล้งหลอกคนกลุ่มนี้เพื่อความสนุกสนานอีกด้วย

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กิจกรรมเเละวิธีการสอนของวิชาคณิตศาสตร์

บทสัมภาษณ์ คุณครูสุกัญญา  สิงห์บัวขาวQ: กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
A: การเรียนเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวเเปรเดียว เป็นรื่องที่ค่อนข้างยาก สำหรับนักเรียน ครูต้องคอยอธิบายเพื่อเป็นเเนวทางใ์นการทำโจทย์ เเละพยายามให้คำถามให้นักเรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์
Q: มีเทคนิกการสอนอย่างไร เเละช่วงก่อนสอบปลายภาคมีการติวอย่างไร
A: ในระหว่างการเรียนการสอนก็จะมีบททบทวนความรู้เดิมเพื่อนำมาต่อยอดความรู้ใหม่ เเละจะเน้นให้นักเรียนเขาใจเนื้อหา มากกว่าการจำเพียงอย่างเดียว ช่วงก่อนสอบก็จะนำเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดกลับมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนสามารถทำคะเเนนในการสอบปลายภาคได้Q: ทำอย่างไรให้นักเรียนอยู่ในการควบคุม
A: พยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่นถ้านักเรียนเริ่มคุยกันไม่สนใจฟังขณะที่ครูอธิบาย ครูก็จะพยายามใช้คำถามให้นักเรียนได้อธิบาย นักเรียนก็จะตั้งใจฟังที่ครูสอน เพราะถ้านักเรียนไม่ตั้งใจฟัง ก็จะไม่สามารถตอบคำถามได้


ขอบคุณคุณครูสุกัญญา  สิงห์บัวขาว  ที่เสียสละเวลามาสัมภาษณ์ กับทางเรา

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

พิธีวันครู

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมงานวันครู ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 16 มกราคม 2558 ในพิธี ตัวแทนคุณครูรับรางวัลครูแสนดี หลังพิธีมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาไทยเชื่อมความสามัคคี รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นที่ประทับใจและสนุกสนานกันถ้วนหน้า
ภาพโดย : คุณครูสุนทร ปานบุตรสะราคัม

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

วันเด็กแห่งชาติ

   วันเด็กแห่งชาติ

     วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี 
เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 
โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ 
     จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมาการจัดงานวันเด็ก


     Children's Day ปีพุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ตามความเห็นคล้อยตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเรื่องเด็กมาร่างเป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กค. ประเทศไทยได้รับข้อเสนอของวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่า ประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ดังที่นานาประเทศกำลังทำอยู่

     ขณะนั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังมิได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในที่สุดที่ประชุมได้เห็นชอบนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดำเนินการ

     ดังนั้น ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ประเทศไทยจึงมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นเป็นต้นมา ทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และจัดติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ. 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสม ด้วยเหตุผลว่า ในเดือนตุลาคม ประเทศไทยยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กไม่สะดวกในการมาร่วมงาน ประการต่อมาก็คือ วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ติดขัด

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปี พ.ศ. 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว

งานวันเด็กแห่งชาติได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน พ.ศ. 2508 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน


คำขวัญวันเด็กพ.ศ. 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต